line decor
 
 
 
 

 
 

                 VIERINGEN IN HET WEEKEND:

         zaterdagavond:                        19.00 u.: viering met samenzang

         zondagmorgen:                        10.00 u.: viering met het Gemengd Koor.

 

                 VIERINGEN IN DE WEEK:

        woensdag en vrijdag om 9.30 uur

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                                 

 

            14 – 21 januari 2018                        no:2864

 

 

KOM EN ZIE

In het evangelie van deze zondag horen we Jezus antwoorden op de vraag van de leerlingen van Johannes, waar logeert u: “Kom maar mee, dan zullen jullie het zien.” Kom en zie. Meer uitleg krijgen deze leerlingen niet. Maar, door met Jezus mee te gaan en te zien waar Hij zich ophoudt, ontdekken ze dat hij de messias is.

Wij vragen ons ook weleens af: God, waar ben je nu toch? Het lijkt erop alsof we hierop geen duidelijk antwoord krijgen. Toch geeft het evangelie ons vandaag een duidelijke hint: Ga met Hem mee en dan zal je het zien. We worden uitgenodigd om op weg te gaan, samen met Hem en de plekken te ontdekken waar Hij zich aan ons toont. Als we op deze uitnodiging ingaan, dan komen we op plaatsen en mensen waar Hij te vinden is: bij de mensen, vooral bij die mensen die lijden, het moeilijk hebben, slachtoffer zijn van kwaad, door anderen of door zichzelf aangedaan. Ook in onszelf zullen we Hem ontmoeten, daar waar we Hem toelaten onze eigen onmacht om te buigen, ons eigen kwaad te vergeven. We zullen de Heer ontmoeten in onze inzet voor een betere wereld, maar ook in onze inkeer door ons gebed.

‘Kom en zie.’ Anderen zullen dan aan ons zien waar de Heer in hun leven te vinden is en zullen op hun beurt door zijn Liefde geraakt worden.

 

WEEK VAN DE EENHEID 21-28 JANUARI

Dit jaar wordt de week van gebed voor de eenheid van de kerken gehouden van 21 tot 28 januari. Het thema dit jaar is ‘Recht door zee’. Men focust hierbij op de kerken uit het Caribische gebied. Zij vergelijken hun bevrijding uit slavernij met het bijbelse volk Israël dat

 

 

 

uit Egypte van de slavernij ontkwam toen God het uitleidde ‘recht door de zee’. 

Tegenwoordig zijn er nieuwe bedreigingen die mensen in slavernij brengen en wordt de menselijke waardigheid, geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God, opnieuw in gevaar gebracht. Hoewel de menselijke waardigheid onontvreemdbaar is, wordt het dikwijls verduisterd door persoonlijke en sociale misstappen. In onze gevallen wereld ontbreekt het te vaak aan rechtvaardigheid en inlevingsvermogen in onze sociale contacten. Armoede, geweld, onrechtvaardigheid, drugsverslaving en pornografie  en de pijn, het verdriet en de angst die daaruit volgt, zorgt ervoor dat de menselijke waardigheid in het geding komt.

Het is daarom goed dat we in het gebed voor de eenheid bidden in verbondenheid met de vele christenen die het slachtoffer zijn van onrecht en slavernij. Ook al zijn er dit jaar in onze parochie geen oecumenische gebedsdiensten gepland, toch willen we niet vergeten dat we allen geloven in Christus die gekomen is om ons te verlossen uit de slavernij van de zonde.

 

Pastor Dominiek Deraeve sdb

 

31 JANUARI – FEEST VAN DON BOSCO

Op woensdag 31 januari vieren we het feest van Don Bosco. Hij is de stichter en bezieler van de salesianen en onze gemeenschap die in de parochie aanwezig is. Omdat Don Bosco zelf feesten heel belangrijk vond, willen wij, salesianen, dit feest samen met jullie vieren. Deze viering zal plaatsvinden in de Pauluskerk op 31 januari om 19 u. Na de eucharistieviering is iedereen uitgenodigd om samen een glaasje (enkele mag ook!) te drinken. Hierdoor zal er geen mis zijn die ochtend om 9.30 u. Iedereen is van harte uitgenodigd. We hopen dat u er bij zult zijn.

De salesiaanse gemeenschap: Andy, Cirilo, Dominiek en Simon

 

 

AGENDA VOOR DE KOMENDE WEEK

Ma 15/1:        17 u: Nieuwjaarsreceptie Dekenaat, Augustinuskerk Amstelveenseweg

Di 16/1:         14 u: Werkgroep Missie en Ontwikkeling

19 u: Gemengd koor

Wo 17/1:       9.30 u: eucharistieviering in de dagkapel

                       KBO-vergadering

Do 18/1:        Damesgym

Vr 19/1:         9.30 u: eucharistieviering in de dagkapel

 

DE COMMUNIE TIJDENS DE EUCHARISTIEVIERINGEN

Tijdens de laatste vergadering van de liturgische beleidsgroep is afgesproken om in alle eucharistievieringen de communie uit te reiken onder twee gedaanten, dat wil zeggen dat ook de beker met wijn aangeboden wordt. Dit gebeurde in het verleden alleen op de eerste zondag van de maand. Vanaf nu dus is dit tijdens elke viering (alle zater- en zondagen en doordeweekse vieringen). We hopen zo dat ieder intenser kan deelnemen aan de eucharistie.

 

Collectes Paulus

Zaterdag 6 - zondag 7 december:

Collecte                     €   277,07                

Plaatsengeld               €     42,20 

Kaarsengeld               €   192,41

Malawi                       €   102,85

Misintentie                 €       8,00

 

Collectes Lucas

Zondag 7 december

Collecte                     € 179,05

Zilverschaal                € 102,65

 

 

Dank voor uw gaven

                                                 Parochiesecretariaat

                                                             iedere werkdag bereikbaar van 10.00 tot  12.00 u.                                                             Lucas: 020-6190213

                                                             Paulus:  020-6191766                                                          

 

 

                                             

 


Weekendvieringen Lucas

zondag 21 januari 10.30 uur

Eucharistieviering

voorganger Dominiek Deraeve sdb

 

zondag 28 januari 10.30 uur

Eucharistieviering

voorganger pastor Paul Begheyn sj

 

zondag 4 februari 10.30 uur

Woord en communieviering

voorganger pastor Colm Dekker

 

Gebedsintenties Lucas

zondag 14 januari 2018

Bij gelegenheid van de 14de  verjaardag van Godrica. Voor de jarige Jo GuttenberghVoor de overleden: Lien Schep,  Pastor Hans Visser, Ria Schutte en Harry Guttenbergh.

 

 

Weekendvieringen Paulus

zaterdag 20 januari 19.00 uur

Eucharistieviering

voorganger Salesianen

 

zondag 21 januari 10.00 uur

Eucharistieviering

voorganger Salesianen

 

zaterdag 27 januari  19.00 uur

Woord en communieviering

voorganger pastor Colm Dekker

 

zondag 28 januari 10.00 uur

Eucharistieviering

voorganger pastor Colm Dekker

 

zaterdag 3 februari 19.00 uur

Eucharistieviering

voorganger Dominiek Deraeve sdb

 

zondag 4 februari 10.00 uur

Eucharistieviering

voorganger Dominiek Deraeve sdb

 

Gebedsintenties Paulus

zaterdag 13 januari:

Pastor Visser

Om roepingen in de Kerk

zondag 14 januari:

Erna Timmerman- Jonas;

Jan Harte; Martin de Rijk;

Klaas en An Rijs-Vermeij;

Pastor Visser

 

 

 

 

                                 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weekendvieringen Paulus

zondag 24 december 19.30 uur

Eucharistieviering/gezinsviering

voorganger Salesiaan

zondag 24 december 22.00 uur

Eucharistieviering

voorganger Dominiek Deraeve sdb

maandag 25 december 10.00 uur

Kerstmis

Eucharistieviering

voorganger Salesianen

 

dinsdag 26 december 10.00 uur

Eucharistieviering

voorganger Salesianen

 

zaterdag 30 december 19.00 uur

Woord en communieviering

voorganger pastor Colm Dekker

zondag 31 december 10.00 uur

feest van de Heilige Familie

Woord en communieviering

voorganger pastor Colm Dekker

maandag 1 januari 10.00 uur

feest van Maria, Moeder Gods

Eucharistieviering

voorganger Dominiek Deraeve sdb

 

Zaterdag 6 januari  19.00 uur

Eucharistieviering

voorganger Salesianen

Zondag 7 januari 10.00 uur

Feest van Driekoningen

Eucharistieviering

voorganger Salesianen

 

 

 

 

 

                                 

 

         

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

                                 

 

15 – 22 oktober 2017-10-09                        no:2853

IN MEMORIAM PASTOR VISSER

Op 7 oktober is onze geliefde pastor Visser plots overleden. Zijn heengaan bracht ons allemaal in shock. In deze ‘berichten van Paulus’ willen we eer brengen aan deze toegewijde herder van onze parochie. Naast een korte levensbeschrijving geven we enkele getuigenissen. Uiteraard beseffen we dat iedereen een eigen getuigenis kan geven over zijn of haar ervaringen met pastor Visser. Het zou een heel lijvig boek worden met vele lieve en dankbare woorden. De vier pagina’s van dit mededelingenblaadje laten dit echter niet toe. Belangrijker dan wat er geschreven wordt, is wat we van hem meedragen in ons hart. Dat is dikwijls niet te verwoorden omdat het een kostbaar geschenk is, een verborgen schat… Laten we dit vooral koesteren.

 

Pastor Hans Visser – een levensbeschrijving

Hans Visser werd geboren op 22 oktober 1941 te Haarlem. Hij was de oudste van vijf jongens. Drie van de vijf jongens zouden een pastorale rol spelen in de Kerk: Hans, Ruud en Paul✝. De parochiële Liduinakerk speelde een kernrol in zijn geloofsvorming. Hij werd er gedoopt, deed er op 22 mei 1949 zijn eerste H. Commnunie, werd er gevormd en werd er op 8 juni 1968 door mgr. Th.H.JH. Zwartkruis tot priester gewijd.

Hij wilde pater worden en volgde daarom vanaf zijn zestiende het klein seminarie van de Minderbroeders Conventuelen te Urmond. In augustus 1961 startte hij het noviciaat te Kessenich. Na zijn filosofiestudies te Wijnandsrade ging hij theologie studeren in Leuven. In september 1965 bond hij zich door de grote professie definitief aan de Orde der Minderbroeders Conventuelen waar hij de kloosternaam Edmundus kreeg. Vijftien jaar werkte Hans in Arnhem-Zuid, tot hij in oktober 1982 pastoor benoemd werd in de Paulusparochie in Amsterdam. Vijfendertig jaar lang was hij de geliefde pastoor van alle mensen, waarvoor hij in 2008 opgenomen werd in de Orde van Oranje-Nassau. Op 7 oktober daagde hij niet op voor de avondmis. Hij werd gevonden in zijn stoel. In alle stilte was hij, bescheiden, - zoals hij ook geleefd heeft – naar zijn Heer gegaan, die hij een leven lang gediend heeft.

 

BEDANKT PASTOR HANS VISSER:

Geschokt en verslagen zijn wij door het overlijden van onze geliefde pastor Hans Visser. Gedurende 35 jaar was hij de spil in onze geloofsgemeenschap. Met zijn pastorale inzet, zijn trouw en zijn oprechte belangstelling wist hij de juiste toon aan te slaan en zette hij zich met hart en ziel in. Hij bekommerde zich om mensen, had een luisterend oor en wist zich goed in te leven bij anderen.

Bestuurlijk was hij kundig, maar bescheiden, luisterde eerst goed en gaf daarna zijn mening. De zorg voor zieken die aandacht vroegen, zowel thuis als in de verpleeghuizen, had bij hem prioriteit, hij kwam zo mogelijk vaak bij hen op bezoek.

In de eucharistieviering op zaterdag en zondag wist hij met zijn preken aan te sluiten bij het levensgevoel van mensen, hen te sterken en iets mee te geven voor de komende week. Ook kon hij erg genieten van de gezinsvieringen met Pasen en Kerst, vooral als hij voelde dat er een goede sfeer hing, was hij in zijn element, voelde zich vrij, probeerde te inspireren, stond voor het altaar en praatte uit het hoofd. De vieringen met communicanten lagen hem na aan het hart, zijn preek was aangepast maar nooit kinderachtig. Vol enthousiasme zong hij mee met de liedjes.

Van de pastorie maakte hij een gastvrije plek, zijn heerlijke soepen waren beroemd. Een minpuntje: zijn sterke koffie was berucht bij sommige mensen.

Pastor Visser was een mensenmens, het was een voorrecht om hem 35 jaar te midden van onze geloofsgemeenschap mee te maken. Bedankt pastor Visser voor uw geweldige inzet en uw trouw. U blijft in onze herinnering en in ons hart.

Wim en Eline Duivelshof

 

Als een bom is het ingeslagen. De plotselinge en absoluut onverwachte dood van onze pastor. Hans Visser. Een man die 35 jaar lang de Paulus Parochie leidde, op zijn manier, met tomeloze energie, bescheiden, niet altijd even geduldig, altijd dienstbaar.

Een pastor zoals die altijd zou moéten zijn. Weinig voor zichzelf vragend (helaas!), altijd bezig met anderen. Een man met een fabelachtig geheugen ook.

Ik zelf heb voor het eerst met hem kennis gemaakt december 1998. En sinds die tijd op allerlei parochieel gebied met hem mogen samenwerken. Je begint met kerkschoonmaken en rolt van het een in het ander. Als lector, in het koor, in de Liturgische Beleidsgroep, enz. Altijd héél plezierig en ook leerzaam. En nu dit. Van het ene op het andere moment uit ons midden weggerukt. God heeft hem thuis geroepen. Maar eigenlijk hadden we het hem anders gegund. Hij zelf zal er, denk ik, geen probleem mee hebben gehad, sterven in het harnas. Hij had ervoor getekend.

Hans, bedankt voor mooie jaren, voor alles wat je ons als parochie hebt gegeven en nagelaten. Bedankt voor wat je mij persoonlijk hebt gegeven.

ADIEU! Rust in vrede, dat heb je dik verdiend.

Dick Bosch

 

Na de grote schrik, kwam de harde werkelijkheid! Hans is er niet meer! Het is niet te bevatten en te geloven. Hij die dag en nacht voor zijn parochie klaarstond! Ook voor eenieder, al waren ze niet kerks. Hans hield van mensen. Als je zo’n 35 jaar met iemand optrekt weet je veel over het wel en wee, ook wat er in hem omgaat. Wat zullen we hans vreselijk missen. Hans was er altijd. Ik zeg nu tegen hem: ‘We hebben een intense fijne tijd gehad. Hans, je was warm en liefdevol. Dag Lieve Hans, vrede en alle goeds.”

Celly

 

Ik kende je nog maar een vol jaar, maar het leek wel alsof we al jaren collega’s waren, ware het niet dat ik je voortdurend mocht lastigvallen met allerhande vragen. Je was mijn mentor, verklaarde ik. Maar dat vond je overdreven, bescheiden als je altijd was. Samen met Celly wachtte je me elke dinsdagochtend op met een kop koffie. We voelden ons met elkaar verbonden, medebroeder van elkaar, over congregatie en orde heen. We merkten dat we elkaar vonden in het pastoraat,. Je bemoedigde me: ondanks je leeftijd bleef je enthousiast, met de blik vooruit gericht. Maar, wat me nog het meest dierbaar was, was je eenvoud, je liefde voor elke mens, vooral voor de eenvoudige. Iedereen kon bij jou terecht. Je was geen man van grote en luidruchtige woorden (alhoewel je een stem had als een klok), maar iedereen voelde het aan: deze man had het hart van de Goede Herder.

Beste Hans, ik ben dankbaar dat ik je mocht leren kennen, dat we vrienden konden zijn, broeders van elkaar. Ik wens je nu ‘vrede en alle goeds’ bij de Heer van het Leven. Iemand schreef me: ‘Weet zeker dat de hemelpoort meteen wijd is opengezwaaid.’ Daar ben ook ik helemaal van overtuigd.

Pastor Dominiek Deraeve

MEDEDELINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK

Door het plotse overlijden van pastor Visser, hebben we geen kans gezien mededelingen te sprokkelen voor dit blaadje. Onze excuses hiervoor. We beloven om dit zo snel mogelijk terug op te pakken.